Skip to main content

NABÓR - KLASA SPORTOWA 3 LO

21 marzec 2024

 Klasa sportowa o PROFILU KOSZYKÓWKA CHŁOPCÓW/SIATKÓWKA DZIEWCZĄT w szkole 3 Liceum Ogólnokształcącym.

W zeszłym roku to co wydawało się niemożliwe stało się faktem. Pierwsza w historii naszego miasta klasa sportowa o profilu koszykówki chłopców na poziomie szkoły średniej  zainaugurowała swoją działalność w III Liceum Ogólnokształcącym im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Została ona objęta patronatem Akademii Koszykówki "MŁODE ŻUBRY" Białystok (profil - koszykówka chłopców) oraz KS BAS Białystok (profil - siatkówka dziewcząt).
Nasze wieloletnie starania związane ze stworzeniem oddziału sportowego w szkole ponadpodstawowej spotkały się w zeszłym roku z pozytywną opinią Komisji Sportu, Komisji Edukacji oraz przedstawicieli Urzędu Miasta Białystok. Nieocenioną pomoc w całym procesie otrzymaliśmy od wiceprzewodniczącej Rady Miasta, Pani Katarzyny Kisielewskiej-Martyniuk, która wspierała nas od początku do końca. Serdecznie dziękujemy💪💪
Dziękujemy również Pani dyrektor III LO, Annie Kietlinskiej za optymizm i niespotykaną chęć rozwoju w nowym obszarze. To co innym wydawało się niemożliwe w 3 LO spotkało się z pełna aprobatą i wsparciem.
Do odważnych świat należy!
Już dzisiaj zapraszamy serdecznie uczniów klas 8 szkoły podstawowej do naszej szkoły. Poniżej przedstawiamy terminarz rektutacji.
 
 
 Lp.  Rodzaj czynności  Termin w postępowaniu rekrutacyjnym  Termin w postępowaniu uzupełniającym
 1  Złożenie wniosku przez kandydata ( podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/opiekuna prawnego)o przyjęcie do szkoły, oraz dwóch zdjęć podpisanych na odwrocie imieniem i nazwiskiem kandydata.  od 13 maja do 29 maja 2024 (środa) do godz. 15:00   od 23 lipca do 26 lipca (piątek) 2024 do godz. 15:00
 2  Zajęcia przygotowujące do testu sprawnościowego. Miejsce: sale gimnastyczne III LO  27, 28 i 29 maja godz. 17:30 
 3  Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej. Miejsce: obiekty sportowe III LO   I termin 5 czerwca 2024 (środa) godz. 16:00 II termin 17 czerwca 2024 ( poniedziałek) godz.16:00    29 lipca 2024 (poniedziałek) godz.10:00 
4 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej. 10 czerwca 2024 (poniedziałek) godz. 10:00 20 czerwca 2024 (czwartek) (dla kandydatów mających próbę sprawności fizycznej dnia 17 czerwca 2024) 1 sierpnia 2024 (czwartek) godz. 10:00
5 Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty. od 21 czerwca (piątek) do 9 lipca (wtorek) 2024 do godz. 15:00
6 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związany do 10 lipca 2024 do 29 lipca 2024
7 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza, prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach. do 15 lipca 2024 do 5 sierpnia 2024
8 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 16 lipca 2024 (wtorek) godz.10:00 6 sierpnia 2024 (wtorek) godz. 10:00
9 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły. do 19 lipca (piątek) 2024 do godz.15:00 do 9 sierpnia (piątek) do godz.15:00
10  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 22 lipca 2024 (poniedziałek) godz. 10:00 12 sierpnia 2024 (poniedziałek) godz. 10:00
 
 
Do klasy sportowej prowadzona jest odrębna rekrutacja :
• warunkiem przyjęcia do klasy sportowej jest zaliczenie testów sprawnościowych;
• szkolna komisja rekrutacyjna przyznaje punkty za wyniki testów sprawnościowych; liczba punktów możliwych do zdobycia nie może być większa niż 40;
• w pierwszym etapie rekrutacji do klasy sportowej brane są pod uwagę wyniki prób sprawności fizycznej (maksymalnie 40 punktów, minimalnie 5 punktów);
• w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do klasy sportowej brane są pod uwagę łącznie odpowiednio następujące kryteria zgodne z ogólnymi zasadami rekrutacji:
■ wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej,
■ stopnie z zajęć edukacyjnych,
■ osiągnięcia kandydata wpisane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.
Uczeń przyjęty do klasy sportowej na zasadach określonych wyżej, nie może przenieśćsię do innej klasy (w szczególnych przypadkach decyzję podejmuje Dyrektor Szkoły).
Próba sprawności fizycznej przeprowadzona zostanie według kryteriów ustalonych przez Polski Związek Koszykówki i Polski Związek Piłki Siatkowej.
Próba sprawności fizycznej z koszykówki składa się z 4 prób motorycznych i 4 prób technicznych:
  1. Wyskok dosiężny z miejsca obunóż.
  2. Skłony tułowia z leżenia tyłem.
  3. Bieg wahadłowy 4x10m z przekładaniem klocków.
  4. Bieg wytrzymałościowy.
  5. Próba skuteczności rzutów z wyskoku.
  6. Poruszanie się po boisku z piłką. (ocena ekspercka)
  7. Rzuty z miejsca.
  8. Postępowanie 1x1 z piłką w ataku. (ocena ekspercka)
Na wszelkie pytania dotyczące naboru do klasy o profilu KOSZYKÓWKA CHŁOPCÓW odpowie Wam Prezes Akademii Koszykówki "Młode Żubry" Białystok - Jakub Jakubiec pod numerem telefonu 602-466697.

Wymagane dokumenty - klasa sportowa:

1. Orzeczenie lekarskie

2. Zgoda rodziców/opiekunów prawnych na naukę w klasie sportowej

Wejście do systemu rekrutacyjnego (łącze zewnętrzne)

Wniosek o przyjęcie składamy wyłącznie w formie elektronicznej!

Dołącz do nas.

Przeciwdziałamy nudzie i marazmowi!!! Jesteśmy po to, by dawać innym radość, dzielić się pozytywną energią i zarażać innych pasją do uprawiania sportu. Działamy, bo chcemy ofiarować coś od siebie innym.