4 klasa sportowa SP 9 - NABÓR

NABÓR DO IV KLASY SPORTOWEJ - ZASADY REKRUTACJI

SZKOŁA PODSTAWIWA NR 9 w BIAŁYMSTOKU
 
PROFIL: koszykówka chłopców i siatkówka dziewcząt!
Terminy testów sprawnościowych koszykówka i siatkówka:
8.03.2022 (wt.) w godz. 18.00- 20.00 lub
10.03.2022 (czw.) w godz. 16.00- 18.00
 
KONTAKT:
 
Koszykówka Trener: Jakub Jakubiec tel. 602 466 697
Siatkówka Trener: Joanna Grzegorek tel. 535 929 444
Zasady rekrutacji do oddziałów sportowych oraz mistrzostwa sportowego:
 
1) Postępowanie rekrutacyjne do klas czwartych oddziałów sportowych i mistrzostwa sportowego na rok szkolny 2022/2023 jest prowadzone z użyciem systemu informatycznego.
 
Rodzice kandydata mogą pobrać wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły w wybranej szkole lub na stronie: https://bialystok-4sportowe.pzo.edu.pl/sporto-parents//main_inactive.action
 
W przypadku wypełniania wniosku elektronicznie należy go wydrukować. Uzupełniony i podpisany wniosek należy złożyć wyłącznie w szkole pierwszego wyboru w terminie: od 24.02.2022 do 04.03.2022. do godz. 15.00.
 
2) Do oddziałów sportowych i mistrzostwa sportowego przyjmowani są kandydaci, którzy:
 
 posiadają stan zdrowia umożliwiający podjęcie nauki w szkole lub oddziale, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Orzeczenie należy przedłożyć w szkole przed przystąpieniem kandydata do próby sprawności fizycznej;
 posiadają pisemna zgodę rodziców na uczęszczanie do oddziału sportowego/mistrzostwa sportowego,
 uzyskali pozytywne wyniki próby sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych przez polski związek sportowy właściwy dla danego sportu, w którym jest prowadzone szkolenie sportowe w danym oddziale.
 
3) W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których mowa powyżej, niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę wyniki próby sprawności fizycznej.
 
4) W przypadku uzyskania przez kandydatów równorzędnych wyników – na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego – brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria, które mają jednakową wartość:
 
 wielodzietność rodziny kandydata,
 niepełnosprawność kandydata,
 niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
 niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
 niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
 objęcie kandydata pieczą zastępczą.
 
5) Rekrutacja uzupełniająca do oddziałów sportowych oraz mistrzostwa sportowego. Rekrutacja uzupełniająca do oddziałów sportowych i mistrzostwa sportowego, klas wyższychniż klasa I szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Białystok (na wolne miejsca) rozpocznie się 1 sierpnia 2022 r. Postępowanie uzupełniające prowadzone będzie z wykorzystaniem systemu informatycznego, w terminach określonych w zarządzeniu Nr 30/22 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 11 stycznia 2022 r., na zasadach opisanych w § 2.
 
ZŁOŻENIE WNIOSKU:
 
Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału sportowego i mistrzostwa sportowego klasy wyższej niż klasa I szkoły podstawowej wrazz dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym.
 
1. W postępowaniu rekrutacyjnym - od 24 lutego 2022 r. do 4 marca 2022 r. do godz. 15.00
2. W postępowaniu uzupełniającym - od 1 sierpnia 2022 r. do 4 sierpnia 2022 r. do godz. 15.00
 
PRZEPROWADZENIE PRÓB SPRAWNOŚCIOWYCH:
 
Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej, stanowiący warunek przyjęcia do oddziału sportowego i mistrzostwa sportowego
 
1. W postępowaniu rekrutacyjnym - od 8 marca 2022 r. do 10 marca 2022 r.
2. W postępowaniu uzupełniającym - 8 sierpnia 2022 r